اهداف مجموعه

-ایجاد اعتماد مشتریان به سیستم توسط ارائه کامل ترین خدمات فنی، مهندسی و اجرایی.

– پایبندی به مقررات و قوانین و آئین نامه های فنی طراحی و اجرائی مصوب داخلی و بین المللی مرتبط با پروژههای در حال اجرا و بروز رسانی مداوم آیین نامه های ابلاغی فنی و مهندسی.

-ارتقای کیفیت خدمات و حصول بهترین نتیجه با استفاده از فنون نوین مدیریت.

-توسعه بازار های داخلی و خارجی.

-ایجاد انگیزه در پرسنل فنی و اجرائی جهت مشارکت در کارهای گروهی و ترویج این فرهنگ در مجموعه .

– آموزش مداوم کارکنان و افزایش میزان اطلاعات فنی پرسنل در جهت ارتقای دانش فنی مجموعه و رضایتمندی مشتریان.

-ارائه بهترین خدمات به مشتریان با بالاترین کیفیت اجرایی یکی از مهمترین عوامل جلب کارفرمایان.

-نظم و انضباط سازمانی اصلی مهم در تحقق اهداف راهبردی شرکت.