نوشته‌ها

A-1-201x300

معرفی سطوح عملکرد ساختمان

سطوح عملکرد ساختمان

سطوح عملکرد ساختمان برمبنای عملکرد اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای تعریف شده‌اند. هریک از این سطوح عملکرد به‌اختصار با یک شماره برای عملکرد اجزای سازه‌ای و یک حرف برای عملکرد اجزای غیرسازه‌ای نشان داده می‌شود.

سطوح عملکرد اجزای سازه‌ای

سطوح عملکرد اجزای سازه‌ای شامل چهار سطح عملکرد اصلی و دو سطح عملکرد میانی است.

سطوح عملکرد اصلی عبارت‌اند از:

سطح عملکرد ۱: قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه
سطح عملکرد ۳: ایمنی جانی
سطح عملکرد ۵: آستانه‌ی فروریزش
سطح عملکرد ۶: لحاظ نشده

سطوح عملکرد میانی عبارت‌اند از:

سطح عملکرد ۲: خرابی محدود
سطح عملکرد ۴: ایمنی جانی محدود

 • سطح عملکرد ۱: قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه

سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود در اثر وقوع زلزله، مقاومت و سختی اجزای سازه تغییر قابل‌توجهی پیدا نکند و استفاده‌ی بی‌وقفه از آن ممکن باشد.

 • سطح عملکرد ۲: خرابی محدود

سطح عملکرد خرابی محدود به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود در اثر وقوع زلزله، خرابی در سازه به میزان محدود ایجاد شود، به‌گونه‌ای که پس از زلزله با انجام مرمت بخش‌های آسیب‌دیده، ادامه‌ی بهره‌برداری از ساختمان میسر باشد.

 • سطح عملکرد ۳: ایمنی جانی

سطح عملکرد ایمنی جانی به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود در اثر وقوع زلزله، خرابی در سازه ایجاد شود، اما میزان خرابی‌ها به اندازه‌ای نباشد که منجر به خسارت جانی شود.

 • سطح عملکرد ۴: ایمنی جانی محدود

سطح عملکرد ایمنی جانی محدود به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود در اثر وقوع زلزله، خرابی در سازه ایجاد شود، اما میزان خرابی‌ها به اندازه‌ای باشد که منجر به خسارت جانی حداقل شود.

 • سطح عملکرد ۵: آستانه‌ی فروریزش

سطح عملکرد آستانه‌ی فروریزش به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود در اثر وقوع زلزله، خرابی گسترده در سازه ایجاد شود، اما ساختمان فرونریزد و تلفات جانی به حداقل برسد.

 • سطح عملکرد ۶: لحاظ نشده

چنانچه برای عملکرد اجزای سازه‌ای سطح عملکرد خاصی انتخاب نشده‌باشد، سطح عملکرد اجزای سازه‌ای، لحاظ نشده نامیده می‌شود.

سطوح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای

سطوح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای ساختمان شامل پنج سطح عملکرد به شرح زیر هستند:

سطح عملکرد A: خدمت‌رسانی بی‌وقفه
سطح عملکرد B: قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه
سطح عملکرد C: ایمنی جانی
سطح عملکرد D: ایمنی جانی محدود
سطح عملکرد E: لحاظ نشده

 • سطح عملکرد A: خدمت‌رسانی بی‌وقفه

سطح عملکرد خدمت‌رسانی بی‌وقفه به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود اجزای غیرسازه‌ای در اثر زلزله دچار خرابی بسیار جزیی شوند، به‌گونه‌ای که خدمت‌رسانی ساختمان به‌طور پیوسته انجام شود.

 • سطح عملکرد B: قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه

سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود اجزای غیرسازه‌ای در اثر زلزله دچار خرابی جزیی شوند، به‌گونه‌ای که پس از زلزله راه‌های دسترسی و فرار مانند درها، راهروها، پله‌ها، آسانسورها و روشنایی آن‌ها مختل نشده و استفاده از ساختمان بی‌وقفه میسر باشد.

 • سطح عملکرد C: ایمنی جانی

سطح عملکرد ایمنی جانی به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود خرابی اجزای غیرسازه‌ای در اثر زلزله خطر جدی برای جان ساکنین به وجود نیاورد.

 • سطح عملکرد D: ایمنی جانی محدود

سطح عملکرد ایمنی جانی محدود به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود خرابی اجزای غیرسازه‌ای در اثر زلزله به اندازه‌ای باشد که خسارت جانی حداقل شود.

 • سطح عملکرد E: لحاظ نشده

چنانچه برای عملکرد اجزای غیرسازه‌ای سطح عملکرد خاصی انتخاب نشده باشد، سطح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای، لحاظ نشده نامیده می‌شود.

سطوح عملکرد کل ساختمان

سطح عملکرد کل ساختمان برحسب سطح عملکرد اجزای سازه‌ای (۱ تا ۶) و غیرسازه‌ای آن (A تا E) تعریف می‌شود. سطوح مختلف عملکرد ساختمان که در بهسازی مبنا، مطلوب و ویژه به کار می‌روند، مطابق یکی از موارد زیر تعریف می‌شوند.

 • سطح عملکرد خدمت‌رسانی بی‌وقفه (A-1)

ساختمانی دارای سطح عملکرد خدمت‌رسانی بی‌وقفه است که اجزای سازه‌ای آن دارای سطح عملکرد ۱ (قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه) و اجزای غیرسازه‌ای آن دارای سطح عملکرد A (خدمت‌رسانی بی‌وقفه) باشند. سطح عملکرد Operational (خدمت‌رسانی بی‌وقفه)، بهترین حالت عملکردی ممکن سازه است. در این سطح تغییرمکان جانبی نسبی در اثر ترک‌خوردگی یا رفتار خمیری در اجزای سازه‌ای ایجاد نمی‌شود. سختی و مقاومت این اعضا اساساً تغییری نمی‌کند. ترک‌های بسیار جزیی در اعضای سازه‌ای، نما، تیغه‌ها و سقف‌ها ایجاد می‌شود. تمام سیستم‌های لازم برای عملکرد ساختمان فعال باقی می‌مانند. خرابی‌های ناچیز ایجاد شده اما سیستم تأسیسات و برق‌رسانی فعال هستند.  احتمال وقوع تلفات انسانی در این سطح نزدیک به صفر است.

خدمت‌رسانی بی‌وقفه

خدمت‌رسانی بی‌وقفه

 • سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه (B-1)

ساختمانی دارای سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه است که اجزای سازه‌ای آن دارای سطح عملکرد ۱ (قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه) و اجزای غیرسازه‌ای آن دارای سطح عملکرد B (قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه) باشند. در سطح عملکرد Immediate Occupancy (قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه)، اجزای سازه‌ای دچار تغییرشکل‌های نسبی ماندگار نمی‌شوند. اما درباره‌ی اجزای غیرسازه‌ای، تأسیسات ساختمان دچار خرابی‌های ناچیز مکانیکی می‌شوند به‌گونه‌ای که نیاز به تعمیر جزیی خواهند داشت.  ترک‌های بسیار جزیی بر نما، تیغه‌ها و سقف‌ها قابل‌مشاهده خواهند بود. در صورت وجود آسانسور، قابلیت استفاده دوباره از آن وجود داشته و تجهیزات اطفاء حریق از کاربری خارج نخواهند شد.

قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه

قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه

 • سطح عملکرد ایمنی جانی (C-3)

ساختمانی دارای سطح عملکرد ایمنی جانی است که اجزای سازه‌ای آن دارای سطح عملکرد ۳ (ایمنی جانی) و اجزای غیرسازه‌ای آن دارای سطح عملکرد C (ایمنی جانی) باشند. در سطح عملکرد Life Safety (ایمنی جانی)، مقداری از سختی و مقاومت در تمام طبقات از دست خواهد رفت. گسیختگی خارج از صفحه‌ی دیوارها رخ نخواهد داد اما تغییرشکل نسبی ناشی از رفتار خمیری در سازه مشاهده خواهد شد. ادامه‌ی بهره‌برداری از ساختمان به احتمال زیاد بدون انجام تعمیرات ممکن نخواهد بود. احتمال سقوط اشیا وجود نخواهد داشت اما بسیاری از تأسیسات مکانیکی، الکتریکی و عناصر معماری دچار آسیب خواهند شد. در این سطح عملکرد خطر تلفات جانی اندکی بیشتر خواهد بود.

ایمنی جانی

ایمنی جانی

 • سطح عملکرد آستانه‌ی فروریزش (E-5)

ساختمانی دارای سطح عملکرد آستانه‌ی فروریزش است که اجزای سازه‌ای آن دارای سطح عملکرد ۵ (آستانه‌ی فروریزش) باشند. در این حالت محدودیتی برای سطح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای وجود ندارد (سطح عملکرد لحاظ نشده E). در سطح عملکرد Collapse Prevention (آستانه‌ی فروریزش)، در اعضای سازه‌ای سختی و مقاومت ناچیزی برای تحمل بارهای جانبی باقی می‌ماند اما ستون‌ها و دیوارهای باربر ثقلی عملکرد خود را حفظ می‌کنند. تغییرشکل‌های نسبی ماندگار زیاد است. برخی از خروجی‌ها مسدود خواهد شد و احتمال این‌که سازه در اثر پس‌لرزه‌ها فرو بریزد وجود دارد. بنابراین ضروری است که ساختمان تحت هر شرایطی می‌بایست از سکنه خالی شود. علاوه بر آسیب جدی اعضای سازه‌ای، خرابی گسترده‌ای در اعضای غیرسازه‌ای نیز ایجاد می‌شود. در این سطح عملکرد، آسیب‌های وارد شده به سازه و خطر تلفات جانی به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از سایر سطوح خواهد بود.

آستانه‌ی فروریزش

آستانه‌ی فروریزش

منبع: https://sakhtemanonline.com/

break

درز انقطاع چیست و چه کارکردی دارد؟

در اجرای عملیات ساختمانی نکات فنی زیادی باید رعایت شوند که این نکات در قالب مجموعه دستورالعمل‌هایی شکل قانونی به خود گرفته اند و پیمانکاران پروژه‌ها ملزم به اجرای آن‌ها هستند. رعایت این نکات فنی به منظور افزایش ضریب ایمنی ساختمان‌ها و بهبود استفاده از آن‌ها صورت می‌گیرد. یکی از نکات فنی مهم در این راستا رعایت فاصله‌هایی است که در اصطلاح از آن‌ها با عنوان «درز» یاد می‌شود. این فاصله‌ها با اهداف متفاوت و در بخش‌های مختلف ساختمان طراحی و ایجاد می‌شود که هرکدام کارکردهای خاص خود را دارند. یکی از انواع درزهای ساختمان درز انقطاع است که وجود آن، برای پیشگیری از حوادث احتمالی مانند زلزله بسیار ضروری است. ما در این مقاله قصد داریم ضمن توضیح انواع درزها، به صورت مفصل به درز انقطاع بپردازیم و نکات مهم در رابطه با آن را توضیح دهیم.

درز ساختمان چیست؟

درز ساختمان چیست؟

به طور کلی به فضای خالی که در برخی قسمت‌های ساختمان تعبیه می‌شود درز گفته می‌شود. درزهای ساختمان انواع متفاوتی دارند و هدف کلی از ایجاد آن‌ها افزایش ضریب ایمنی ساختمان است. انواع مختلف درزها با اهداف متفاوتی طراحی و اعمال می‌شوند که با وجود آن‌ها خطرات احتمالی برای ساختمان تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده و از بروز حوادث، پیشگیری به عمل می‌آید.

انواع درزهای ساختمان کدامند؟

مهم‌ترین درزهایی که در ساخت ساختمان‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند عبارتند از: درز انقطاع، درز انبساط، درز کنترل (جمع شدگی)، درز اجرایی. هرکدام از این درزها کاربردهای خاص خود را دارند که در ابتدا به طور مفصل به درز انقطاع پرداخته و در پایان مقاله نیز به طور مختصر درباره درزهای دیگر توضیحاتی را ارائه خواهیم داد.

 درز انقطاع ساختمان چیست؟

 درز انقطاع به درزی گفته می‌شود که بین سازه‌های دو ساختمان قرار می‌گیرد. در حقیقت درز انقطاع نوعی فضای خالی است که در بین دو ساختمان قرار می‌گیرد تا اثرات ناشی از تنش‌ها و ضربه‌ها را خنثی کند. وجود این فضا به خصوص در هنگامی که زلزله رخ می‌دهد، برای از بین بردن عواقب احتمالی بسیار مؤثر بوده و از خسارات مالی و جانی و خرابی‌های ساختمانی پیشگیری می‌کند.

درز انقطاع چگونه ایجاد می‌گردد؟

برای ایجاد درز انقطاع در بین دو ساختمانی که در مجاورت یکدیگر قرار دارند، باید فضای مورد نظر کاملاً خالی باشد و دو ساختمان هیچ‌گونه تماسی با هم نداشته باشند. به همین خاطر میلگردهای ساختمان‌ها در این محل کاملاً قطع گردیده و اگر بتنی هم وجود داشته باشد که باعث تماس دو ساختمان گردد، از میان برداشته می‌شود. بنابراین دو ساختمان بدین طریق کاملاً از هم جدا می‌شوند. به منظور مقابله با اثرات وزش باد و همچنین پیشگیری از عواقب بروز زلزله، حداقل فاصله بین بتن‌ها رعایت می‌گردد. نکته دیگری که وجود درز انقطاع را به یک ضرورت تبدیل می‌کند، نشست‌های احتمالی ساختمان است؛ بنابراین اگر این فاصله وجود نداشته باشد، هرگونه نشستی در یک ساختمان می‌تواند به ساختمان مجاور نیز آسیب برساند.

درز انقطاع چگونه پوشانده می‌شود؟

شاید کمتر پیش آمده باشد که مشاهده کرده باشیم بین دو ساختمان فاصله یا همان درز انقطاع وجود دارد؛ در بیشتر موارد ظاهر ساختمان‌ها به‌گونه‌ای است که انگار به یکدیگر متصل هستند؛ در واقع از نظر ظاهری این‌طور به نظر می‌رسد که هیچ‌گونه فاصله‌ای بین ساختمان‌ها نیست، اما حقیقت آن است که نبود فاصله، تنها در ظاهر کار دیده می‌شود و در اصل فاصله بین ساختمان‌ها پوشانده شده است. بنابراین باید بین دو عبارت «پوشاندن» و «پر کردن» تمایز قائل شد. مقصود از پوشاندن درز آن نیست که آن را با مصالح یا بتن پر کنیم؛ بلکه تنها بر حفظ ظاهر و پوشاندن فضای خالی دلالت دارد. اگر فضای خالی پوشانده نشود، ممکن است مشکلاتی از قبیل لانه سازی پرندگان، تجمع زباله و مواردی از این قبیل پیش آید. به همین خاطر با استفاده از قالب بندی و با مصالح سبکی مانند یونولیت این فضای خالی پوشانده می‌شود. استفاده از یونولیت ضمن پر کردن کاذب فضا، به عنوان عایق حرارتی و برودتی نیز عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد که دیوارهای واحدهای مسکونی در مجاورت با فضای خالی تبادل انرژی انجام دهند. البته به دلیل آن که یونولیت ممکن است پس از مدتی دچار پوسیدگی شده و فرو بریزد، گاه از ورق گالوانیزه ضد زنگ یا انواع فلزات دیگر و یا حتی پلاستیک‌ها نیز استفاده می‌شود. می‌توان فضای درز را با استفاده از مصالحی که چندان مقاومت بالایی ندارند، نیز پر کرد؛ این مصالح باید به‌گونه‌ای انتخاب شوند که در هنگام وقوع زلزله در اثر فشار و ضربه‌های وارده خرد شوند و انرژی وارده را خنثی کنند. معمولاً پیمانکاران برای پوشاندن درز راه حل‌های متنوعی را در پیش روی خود دارند که بتوان ضمن پوشاندن، زیبایی ظاهری ساختمان‌ها را حفظ نمود.

آیا همه ساختمان‌ها درز انقطاع دارند؟

در پاسخ به این سؤال که آیا تمام ساختمان‌ها باید دارای درز انقطاع باشند یا خیر، باید گفت که تنها ساختمان‌هایی ملزم به رعایت این موضوع هستند که ارتفاعی بیشتر از ۱۲ متر داشته و یا حداقل ۴ طبقه باشند. این شرایط در آیین نامه ۲۸۰۰ و قانون مقررات ملی ساختمان منعکس شده است؛ این قانون وجود درز انقطاع در این ساختمان‌ها را به منظور جلوگیری از برخورد دو سازه به هم و پیشگیری از اثرات اضافی تحمیل سازه‌ها و خسارات ناشی از آن‌ها ضروری دانسته است.

اندازه درز انقطاع چقدر است؟

حال که توضیحات لازم را درباره معرفی و کارکردهای درز ساختمان دادیم، نوبت به آن می‌رسد که ببینیم اندازه این درز چه مقدار باید باشد؟ مفهوم این سؤال آن است که دو ساختمان باید چه میزان از یکدیگر فاصله داشته باشند. باید گفت که حداقل فاصله در ایجاد درز انقطاع در تراز هر طبقه یک صدم ارتفاع آن طبقه از نقطه شالوده ساختمان در نظر گرفته می‌شود.

آیا وجود درز انقطاع از نظر قانونی الزامی است؟

الزامات قانونی درز ساختمان

باید این نکته را ذکر کرد که بر اساس قانون، کلیه پیمانکاران موظف هستند که در صورت ساخت ساختمان‌هایی با شرایط ذکر شده در بالا که نیاز به درز پیدا می‌کنند، این مسئله را رعایت کنند؛ در غیر این صورت محکومیت‌های قضایی و انتظامی شامل مهندسان ناظر پروژه خواهد شد. اصلی‌ترین مرجع قانونی برای موارد مربوط به درز انقطاع، قانون مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ۲۸۰۰ است که در آن جزییات و شرایط درز آورده شده است. در حال حاضر پرونده‌های زیادی در مراجع قضایی و شهرداری‌ها وجود دارد که با موضوع عدم رعایت درز تشکیل شده‌اند؛ از آنجایی که عدم رعایت درز انقطاع از سوی یک ساختمان، ایمنی ساختمان‌های دیگر را هم به خطر می‌اندازد، لذا ساکنان مجتمع‌های دیگر حق شکایت دارند. لازم به ذکر است که مرجع ناظر به این موضوع شهرداری‌ها و نظام مهندسی کشور هستند. در صورتی که درز انقطاع رعایت نگردد و مهندس ناظر پروژه این موضوع را به اطلاع مراجع مربوطه برساند، پروانه ساختمان تا رسیدگی به این مشکل صادر نخواهد شد.

انواع دیگر درز کدامند؟

همان طور که در ابتدای مقاله اشاره شد، به جز درز انقطاع، انواع دیگری از درز به نام‌های درز انبساط، درز کنترل و درز اجرایی نیز وجود دارد که هرکدام به منظور خاصی مورد توجه قرار می‌گیرند. البته تنوع درزها زیاد است که در این مقاله تنها به توضیح این موارد بسنده شده است. در درز انبساط اصلی‌ترین مسئله تغییرات دمایی و رطوبت است؛ به این صورت که این تغییرات باعث انبساط و انقباض بتن می‌شوند و اگر فاصله کافی در نظر گرفته نشود، ممکن است موجب خرابی ساختمان گردد. درز انبساطمعمولاً از ۲۰ تا ۵۰ میلی متر فضا را اشغال می‌کند و این فاصله هم باید خالی باقی بماند. البته گاهی برای جلوگیری از نفوذ هوا و رطوبت از نوعی ماده با خاصیت کشسان نیز برای پر کردن فضا استفاده می‌شود. همچنین درز انبساط باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در برابر تغییرات انبساطی و انقباضی مقاومتی نداشته و اثرات آن را خنثی کنند؛ زیرا اگر مقاومتی از خود نشان دهند، در حقیقت نوعی ضربه وارد کرده‌اند. درزهای انبساطی معمولاً در تمام قسمت‌های ساختمان ایجاد می‌شوند که مواردی از قبیل کف، دیوارها و سقف را در بر می‌گیرند. درز کنترل که از آن با عنوان درز جمع شوندگی نیز یاد می‌شود، به منظور جلوگیری از ترک‌های سطحی بتن ایجاد می‌شود. درز کنترل معمولاً در دال‌های کف ایجاد می‌شود که گاه میلگردها نیز به طور کامل قطع نمی شوند و در آن وجود دارند. عرض درز کنترل اهمیت چندانی ندارد و از مقادیر بسیار ناچیز حتی به اندازه ضخامت یک ورقه کاغذ تا مقادیر بیشتر را می‌تواند در بربگیرد. به طور کلی محل‌هایی که در آن‌ها باید از درز کنترل استفاده شود، بستگی به نوع معماری، سازه‌ها و طراحی ساختمان دارد. در نهایت درز اجرایی به منظور پیوسته سازی قطعات به کار می‌رود که در آن بتن و میلگردها نیز وجود دارند.  درز اجرایی ممکن است از نوع افقی یا عمودی باشد. البته امروزه کاربرد درز اجرایی بسیار محدود شده و تنها در موارد بسیار خاص مانند قطعات شیب دار ایجاد می‌شوند.

جمع بندی

همان طور که اشاره شد درزهای ساختمان انواع مختلفی دارند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها درز انقطاع است. از درز انقطاع به منظور پوشاندن فاصله بین دو ساختمان که در مجاورت هم قرار دارند، استفاده می‌شود. این فاصله در کاهش تنش‌ها و ضربه‌های ناشی از زلزله و وزش باد بسیار مؤثر عمل کرده و خطرات جانی و مالی را کاهش می‌دهد. قانون مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ۲۸۰۰ مهم‌ترین منابعی هستند که به طور قانونی به درز انقطاع پرداخته‌اند و شرایط لازم برای اجرای این درز را توضیح داده‌اند. برای نمونه در این منابع آمده که ساختمان‌های با تعداد طبقه بیشتر از چهار و یا ارتفاع بیش از ۱۲ متر ملزم به اجرای درز انقطاع هستند. با توجه به اهمیت رعایت این درز و رعایت سایر نکات فنی ساختمان، لازم است پیمانکاران و مهندسان پروژه، حساسیت‌های جدی را در این زمینه داشته باشند تا از بروز حوادث جانی و مالی پیشگیری مؤثری به عمل آید.

 منبع: https://sakhtemanonline.com/
Architecture-and-Design-of-Mauritius-Commercial-Bank01

بررسی معماری و طراحی بانک تجاری موریس

بررسی معماری و طراحی بانک تجاری موریس

بانک تجاری موریس در سال ۱۸۳۸ تاسیس شد. این بانک که یکی از قدیمی‌ترین بانک های موریتیوس در منطقه اقیانوس هند است، نقش مهمی را در اقتصاد و توسعه منطقه ایفا کرده است. شعبه‌های دیگر این بانک در پایتخت‌هایی همچون لندن، لوکزامبورگ و محل کنونی آن در جزیره موریتیوس قرار گرفته است. دلیل احداث این بانک در منطقه موریس، جمعیت بالای جزیره موریتیوس و نیاز به نزدیکی به مناطق زندگی مردم عنوان کرده اند و این یکی از ارزش‌های اخلاقی بانک تجاری موریس هست.

بخش های بانک تجاری موریس

ساختمان بیضی شکلی که بر روی چهار ستون سنگی از جنس تراورتن قرار دارد در اطراف خود توسط چمن‌های زمین گلف قهرمانی احاطه شده است. ساختمان بانک تجاری موریس دارای بخش‌های، ویژه خدمات، بخش کارکنان، سرویس غذای کارکنان و آشپزخانه، سالن کنسرت و تئاتر، سینما و سالن همایش و سخنرانی است.

به دلیل بیضی شکل بودن این ساختمان، بخش‌هایی از طبقات پایینی آن دارای شیب و همین طور در طبقات بالای آن دارای انحنای دو طرفه است. مدیریت در طبقه بالای ساختمان بانک تجاری موریس قرار دارد و ادارات در طبقات پایین‌تر آن وجود دارد.

افتخارات کسب‌ شده معماری بانک تجاری موریس

این ساختمان نخستین ساختمان در نیم‌کره جنوبی بود که توانست گواهینامه ارزیابی محیط زیستی موسسه تحقیقاتی بریام (BREEAM) را کسب کند.

همچنین این ساختمان به عنوان یکی از بهترین معماری‌های قاره آفریقا در میان پنج پروژه بزرگ مجمع جهانی معماران بین‌المللی در توکیو انتخاب شده است.

موقعیت و ظرفیت بانک جهانی موریس

ساختمان بازرگانی بانک تجاری موریس در موریتیوس در مرکز جزیره‌ای کنار بزرگراه اصلی و در باغ‌های زیبایی به مساحت ۶ هکتار محاصره شده است. این ساختمان بیضی شکل پاسخگوی نیاز‌های اقامتی ۷۵۰ کارمند هست و در قسمت انحنای زیرین این بیضی، مجموعه صندلی‌هایی به تعداد ۲۷۵ عدد در ۲۰ ردیف قرار دارد که محل آکوستیک و شرایط ویژه‌ای را برای سخنرانی و یا همایش ایجاد کرده است.

طبقه پنجم این ساختمان برای کارآموزان و کارکنان و کارمندان در نظر گرفته شده است. البته ساختمان تجاری موریس در ظرفیت کامل خود توانایی گنجایش ۱۱۰۰ نفر پرسنل را خواهد داشت. آشپزخانه ساختمان تجاری موریس با ظرفیت ۲۵۰ نفر اداره می‌شود که در قالب سه و یا چهار نوبت به تمامی کارکنان سرویس‌دهی می‌کند.

همچنین این ساختمان دارای ظرفیت ۲۶۳ اتومبیل در پارکینگ‌های اختصاصی خود هست البته که فضای ویژه و بزرگی برای دوچرخه‌ها در نظر گرفته شده است.

منبع: https://sakhtemanonline.com/

 

 

The-Ribbon-Church-Architecture-Review-in-Japan02

بررسی معماری کلیسای روبان در ژاپن

بررسی معماری کلیسای روبان در ژاپن

در کوه‌های جنگلی نزدیک شهر هیروشیما در ژاپن و جایی بالاتر از درخت‌ها، کلیسای کوچک و مدرنی بنام کلیسای روبان  قرار دارد که چشم‌انداز دریاچه، آسمان و جنگل دارد. در نگاه اول شاید به نظر برسد کلیسای روبان  در حال فروپاشی و جدایی است؛ اما آنجا در حقیقت مکانی برای پیوند و ارتباط است.

کلیسای روبان که توسط معمار ژاپنی هیروشی ناکامورا طراحی و در سال ۲۰۱۴ ساخته شده است، مخصوص برگزاری مراسم ازدواج است. طراحی خاص و خلاقانۀ آن روبان‌هایی را نشان می‌دهد که ابتدا جدا از هم هستند، سپس در هم می‌پیچند و یکی می‌شوند.

چه تعبیر زیبایی برای ازدواج.

کلیسای روبان چطور طراحی شده است؟

این عبادتگاه کوچک برای مراسم مقدس ازدواج طراحی و ساخته شده است.

زمانی که از دور به کلیسای روبان نگاه می‌کنید، ممکن است تصور کنید هر لحظه ممکن است کج شده یا فروبپاشد. اما طراحی و محاسبات سازه‌ای این ساختمان درست به اندازۀ کانسپت و حجم آن عالی و بی‌نقص انجام شده است.

زمانی که به یک ساختمان فکر می‌کنیم معمولا دیوارها، پنجره‌ها و سقف آن را تصور می‌کنیم که هر کدام به صورت مجزا کار شده‌اند. اما در کلیسای روبان این تصورات سنتی به هم می‌ریزد. در این ساختمان پلکانی که شبیه روبان طراحی شده، می‌پیچد و بالا می‌رود و نقش دیوارها و در انتها سقف را هم بازی می‌کند. فاصلۀ بین این پلکان با شیشه‌های بسیار مقاوم و با کیفیت پر شده است.

سالن این کلیسا به واسطۀ دیوارهای شیشه‌ای بسیار پر نور و روشن است و چشم‌ انداز دریاچه و درختان نیز فضای آن را بسیار رویایی و رومانتیک می‌کند. محراب کلیسا همان‌جا که مراسم عقد برگزار می‌شود درست رو به دریاست و در برابر آن برای ۸۰ مهمان صندلی چیده شده است.

 

بررسی معماری کلیسای روبان در ژاپن

 

مراسم ازدواج در کلیسای روبان چطور برگزار می‌شود؟

کلیسای روبان به نسبت بسیاری از کلیساهای دیگر، فضای کوچکتری دارد. به همین دلیل اغلب مهمانان دوستان و اقوام نزدیک عروس و داماد هستند. محل قرارگیری ساختمان و جنگلی که آن را احاطه کرده است هم به صمیمیت و حفظ فضای خصوصی مراسم کمک می‌کند.

روبان‌هایی که دیوارۀ این کلیسا را شکل می‌دهند از همکف شروع شده و به صورت مجزا دور ساختمان پیچیده و بالا می‌روند؛ اما در بالاترین قسمت و در ارتفاع ۱۵ متری به هم رسیده و یکی می‌شوند.

این روبان‌ها فقط برای نما طراحی نشده‌اند. هر کدام در حقیقت یک پلکان است که به سمت سقف کلیسا بالا می‌رود. پس از ادای سوگند ازدواج، عروس و داماد هر کدام از یکی از این پلکان بالا می‌روند و در انتها به یکدیگر می‌رسند. آنجا و در بلندترین نقطۀ ساختمان و رو در رو با دریا، آسمان و کوه‌ها برای زندگی مشترکی که در پیش دارند دعا می‌کنند و برکت می‌طلبند.

این مراسم که جزئی از آئین ازدواج در کلیسای روبان است نشان می‌دهد دو نفر که تا این لحظه زندگی و مسیرهای جداگانه داشتند، در نقطه‌ای به هم رسیده و باقی عمر خود را به دیگری پیوند می‌زنند.

متریال به کار رفته در نمای این کلیسا چیست؟

نمای خارجی ساختمان با پانل‌های چوبی مقاوم پوشانده شده است. این پانل‌ها رنگ سفید دارند که نشانۀ پاکی و جاودانگی عشق است. متریال به کار رفتۀ دیگر آلیاژ تیتانیوم روی است که در برابر نسیم شور دریا مقاومت خوبی دارد. این آلیاژ همچنین انعطاف لازم را برای به کار رفتن در این پروژۀ خاص داشته است.

این کلیسا به چه سبکی طراحی شده است؟

طراحی نما و کل فضای این کلیسا به سبک مینیمالیستی بوده است. به همین دلیل در آن متریال، رنگ یا المان اضافه‌ای مشاهده نمی‌کنیم. در این سبک معماری، فرم کلی ساختمان معرف هویت آن است و زیبایی آن در سادگی قرار گرفته است.

این کلیسای دنج و کوچک از سال ۲۰۱۴ تا امروز محل برگزاری ازدواج افرادی بوده است که آن را زیباترین و رومانتیک‌ترین مکان توصیف کرده‌اند.

منبع: https://sakhtemanonline.com/

Ceramic-houses-in-Colombia-6

بررسی معماری خانه سرامیک در کلمبیا

 

بررسی معماری خانه سرامیک در کلمبیا

 

اوکتاویا مندوزا، معماری است که ۱۸ سال پیش پرژه­ای را با عنوان پروژه برای زندگی آغاز کرد و در نهایت یک شگفتی به وجود آورد. این معمار خلاق تنها با خاک رس خانه­ای با مساحت ۵۴۰۰ متر مربع ساخت که بزرگترین قطعه سفالی جهان نام گرفت. ایده مندوزا پیامی برای جهانیان داشت و آن این بود که فقط با استفاده از منابع طبیعی، می­توان شاهکارهای معماری بسیار مقرون به صرفه و کاملا قابل استفاده ایجاد کرد.

این خانه سرامیکی که ظاهر بیرونی آن شباهت زیادی به تپه بزرگی از خاک رس دارد، در ویلای دلاواوا، واقع در یک روستای استعماری در کشور کلمبیا ساخته شده است. هر چند که این خانه دارای نام­های مختلفی همانند Casa Terracota یا Casa Barro می باشد، اما مردم محلی آن منطقه ترجیح می­دهند با نام Casa de filntstone از این بنا یاد کنند.

 

 

ویژگی های منحصر بفرد خانه Casa de filntstone

این خانه بزرگ که از دور همانند کلبه ­ای کوچک به نظر می رسد، در منطقه ای کوهستانی واقع شده و اطراف آن پر از زمین های کشاورزی می باشد. با توجه به اینکه این خانه کاملا از مواد طبیعی ساخته شده است نه تنها طبیعت زیبای منطقه را به هم نزده، بلکه به این طبیعت بکر و زیبا جلوه خاصی نیز بخشیده است.

اگر در داخل این خانه کمی بگردید، پیوستگی دیوارهای آن نظر شما را به خود جلب خواهد کرد. تمامی اجزای آشپزخانه کاربردی این خانه، مانند اجاق گاز، طاقچه ­ها، میز و صندلی و … مثل  بقیه قسمت­ های خانه از خاک رس ساخته شده است. حتی مبلمان این خانه نیز از خاک رس ساخته شده­اند. کاشی­ های معرق رنگارنگ به کار رفته در آشپزخانه و دستشویی این خانه نیز، جلوه خاصی به آن بخشیده است.

 

 

درست است که این خانه همانند خانه انسان­ های اولیه از مواد کاملا طبیعی ساخته شده است، اما از تکنولوژی­های روز دنیا نیز بهره می­برد. مثلا برای تامین آب داغ و گرمای این خانه از پنل­های خورشیدی استفاده می شود. در ساختار خانه هرکجا که لازم بوده به همراه خاک رس از فلز هم استفاده شده است. به جرات می­توان گفت شیشه و برق تنها عناصر مصنوعی بکار رفته در این خانه جالب می­باشد.

 

 

همراه با اوکتاویا مندوزا

اوکتاویا مندوزا، معماری که بیشتر عمر خود را صرف ساخت خانه­ها، مجتمع­ های تجاری وکلیسا­ها کرده است، یک فعال محیط زیست نیز می باشد. به گفته وی در تمام مناطق بیابانی کره زمین، به خاطر وجود خاک ایده­آل امکان ساخت چنین خانه­ هایی وجود دارد. و این بدین معناست که میلیون­ها نفر در سراسر کره زمین می­توانند صاحب خانه شوند. مندوزا درباره پیدایش این پروژه، در وبسایت خود به این صورت توضیح می دهد.

” زمانی که یک پسر جوان بودم دیدم که چگونه هنرمندان، معماران و صنعتگران، خاک را به سیستم­ های ساختمانی مختلف تبدیل می­کنند. چند سال بعد زمانی که من از دانشگاه Universidad در بوگوتا فارغ التحصیل شدم، متوجه شدم که چگونه شهرها و ساختمان­ ها از میلیون ها آجر پخته شده ساخته می شوند. حتی متوجه شدم که چگونه شکل و خواص مواد، ساختارهای خانه­ ها و مجتمع­ های مسکونی را محدود می کند.

چندین سال تامل درباره این پدیده، باعث شد نتیجه بگیرم که باید متدهای دیگری در ارتباط با بناها و مواد سازنده آن­ها وجود داشته باشد. همین نتیجه گیری باعث شد تصمیم بگیرم تغییری در شیوه استفاده از تمام تکنیک­ هایی که آموخته­ بودم ایجاد کنم. بنابراین تصمیم گرفتم که از خاک طبیعی به عنوان مواد اصلی در بنای ساختمان استفاده کنم.”

 

   

منبع: https://sakhtemanonline.com/

Casa-Mila--1u7z4yfunagnkb3fimrp8lm35e9zkgvna48xkqhgoqtg

کاسا میلا Casa Mila در بارسلون

کاسا میلا

اختصاصی ساختمان آنلاین: کاسا میلا یا تپۀ سنگی بارسلون، یکی از شاهکارهای معمار بزرگ آنتونی گائودی است. گائودی سفارش این خانه را زمانی دریافت کرد که کار Casa Batllo را به انجام رسانده و با تحسین بسیاری مواجه شده بود.

کاسا میلا در حقیقت یک ساختمان مسکونی است که بیش از ۱۰۰ سال پیش به سفارش پیر میلا و همسرش رزر سگیمون ساخته شد. این ساختمان بزرگ امروزه و پس از ساخت‌وساز خانه‌هایی با سبک‌های نوین، هنوز هم طراحی عجیب و جالب توجهی دارد که هر سال هزاران گردشگر داخلی و خارجی را مجذوب خود می‌کند.

پیشینۀ کاسا میلا

رزر سگیمون که پس از فوت همسر اولش ثروت زیادی به دست آورده بود، در سال ۱۹۰۵ یک خانه با باغ اطرافش را با مساحت حدودی ۲۰۰۰ متر مربع خریداری کرد. سپس همسر او از گائودی خواست در محل آن خانه ساختمانی طراحی کند که خانوادۀ آن‌ها در طبقۀ همکف ساکن شده و باقی طبقات را اجاره دهند.

عملیات ساخت کاسا میلا در فوریۀ سال ۱۹۰۶ آغاز شد و در دسامبر ۱۹۱۰ به اتمام رسید. گائودی تصمیم گرفت برای اجرای آن‌چه در ذهن داشت ساختمان قدیمی را کاملا تخریب کند؛ در حالی که اکثر معماران در آن زمان معمولا ایده‌های خود را با بازسازی ساختمان موجود عملی می‌کردند.

کاسا میلا از هیچ‌کدام از قوانین و اصول معماری آن زمان پیروی نمی‌کرد، به همین دلیل طراح و سازندۀ آن با موج انتقادها و مخالفت‌های بسیاری روبرو شد. مردم به نشانۀ اعتراض و تمسخر نام La Pedrera را روی آن گذاشتند که به معنی «تپۀ سنگی» است. این ساختمان هنوز هم با این اسم شناخته می‌شود.

 

 

ویژگی‌های طراحی و معماری کاسا میلا چیست؟

کاسا میلا مانند باقی آثار گائودی در سبک هنر نو Art Nouvea طراحی و ساخته شده است.

گائودی یک کاتولیک بسیار معتقد بود و عشق و ایمان خود را به مذهب و مریم مقدس با نمادها و مجسمه‌هایی که در گوشه و کنار آثارش جای می‌داد، به نمایش می‌گذاشت. کاسا میلا هم در این بین مستثنی نبود.

این ساختمان در حقیقت از دو قسمت مجزا تشکیل شده است که هر کدام ورودی و حیاط مختص به خود را دارند. البته این دو قسمت توسط طبقۀ همکف، سقف و نمای سنگی خارجی به هم متصل شده‌اند و به همین دلیل ساختمان از دید عابران، یک‌پارچه به نظر می‌رسد.

گائودی در طراحی این ساختمان به معماری ارگانیک نزدیک شده است. او تلاش کرده متریال و مصالح به همان شکل خام و طبیعی به کار برده شوند و برای نمای ساختمان از حداقل رنگ بهره برده است.

الهام‌گیری از طبیعت و وفاداری به احجام ارگانیک فقط به نمای بیرونی کاسا میلا محدود نمی‌شود. گائودی برای طراحی فضاهای داخلی، نورگیرها، پلکان و … نیز از خطوط منحنی و نرم استفاده کرده است. در تمام فضای این ساختمان تقریبا هیچ زاویۀ قائمه و راستی دیده نمی‌شود.

کاسا میلا بام تماشایی و منحصربه‌فردی دارد. در بام این ساختمان مثل هر خانۀ دیگری شاهد دودکش‌ها هستیم، اما طراحی و جاگیری آن‌ها بسیار جالب است. در حقیقت زمانی که روی بام این ساختمان قدم می‌زنید، گویا در سیارۀ دیگری هستید!

حقیقت جالب دیگری که در مورد  این ساختمان وجود دارد این است که گائودی فقط برای طبقات زوج آسانسور گذاشته است. او معتقد بود افراد ساکن در آپارتمان‌های کاسا میلا باید حداقل هنگام عبور و مرور در راهروها و راه‌پله‌ها با هم برخورد داشته و آشنا شوند.

برای آن‌که مشکل نورگیری سرسرای بزرگ و وسیع حل شود، گائودی فضایی مانند حیاط مرکزی برای این ساختمان قرار داده است.

به طور کلی می‌توان کاسا میلا را یکی از عجیب‌ترین ساختمان‌های به جا مانده از قرن بیستم و حتی قرن حاضر دانست که بازدید از آن تجربۀ بسیار به یاد ماندنی و خاصی خواهد بود.

 

 

کاربرد امروزی این ساختمان چیست؟

کاسا میلا در سال ۱۹۸۴ در فهرست میراث فرهنگی یونسکو قرار گرفته است و در سال‌های اخیر پذیرای نمایشگاه‌ها و رویدادهای هنری بوده است. البته خود ساختمان هم به عنوان یک موزۀ معماری پذیرای بازدیدکنندگان است.

گردشگران می‌توانند از طبقۀ همکف، بام و بخش زیرشیروانی این ساختمان دیدن کنند و تخمین زده شده که تور کامل معرفی کاسا میلا، حدود دو ساعت طول می‌کشد.

افراد هنگام بازدید از طبقۀ همکف با دکوراسیون داخلی مرسوم در اوایل قرن بیستم آشنا می‌شوند، هرچند نمای بیرونی و فضای داخلی کاسا میلا با استانداردهای هیچ دوره‌ای تطابق کامل ندارد. در قسمت زیرشیروانی هم با ستون‌ها و آرک‌هایی روبرو می‌شوند که شبیه دنده‌های یک جانور عظیم است و جو اسرارآمیزی ایجاد می‌کند. در همین طبقه موزه‌ای برای معرفی آنتونی گائودی، زندگی‌نامه و آثارش به صورت دائمی برپاست.

اگر بازدیدکنندگان بلیت ورودی ساختمان را به صورت آنلاین تهیه کنند، از تخفیف برخوردار شده و دیگر لازم نیست مدت طوانی در صف باجۀ فروش بلیت منتظر بمانند.

تجربۀ قدم زدن در چنین بنای منحصربه‌فردی و تماشای المان‌های معماری خاص آن، چیزی است که تقریبا تمام افراد را مجذوب و علاقمند می‌کند.

 

منبع: https://sakhtemanonline.com/

po

سفری مجازی به مرکز ملی هنرهای نمایشی پکن

مرکز ملی هنرهای نمایشی پکن

 

سفری مجازی به مرکز ملی هنرهای نمایشی پکن

 

 

مرکز ملی هنرهای نمایشی پکن موسوم به (NCPA) دارای معماری منحصر به فردی است که قطعا نظر مراجعه‌کنندگان را به خود جلب می‌کند. ساخت این مرکز در دسامبر سال  ۲۰۰۱ آغاز شد و کنسرت افتتاحیه آن در دسامبر ۲۰۰۷ اجرا شد.

این مرکز که طراحی آن را معمار فرانسوی به نام پل آندریو (Paul Andreu) بر عهده داشت، دارای یک گنبد بیضوی شکل مسطح از جنس تیتانیوم و شیشه است که توسط یک دریاچه مصنوعی به مساحت تقریبی ۱۲۰۰۰ متر مربع احاطه شده است.

سه سالن بزرگ و مجزای این مرکز هنری، ظرفیتی بالغ بر ۵۴۵۲ نفر دارد. طراحی منحصر به فرد و خاص این پروژه تداعی کننده یک تخم‌مرغ غول‌پیکر و یا یک قطره آب برای بازدیدکنندگان  است که بر روی آب شناور است. این به‌عنوان یک ویژگی نمادین طراحی شده است تا افراد بتوانند بلافاصله آن را تشخیص دهند.

جالب است بدانید؛  «giant egg» نام مستعار مرکز ملی هنرهای نمایشی است و دلیل این نام‌گذاری نیز طراحی خاص و گنبدی شکل آن است.

گنبد این مرکز ۲۱۲ متر در جهت شرق به غرب، ۱۴۴ متر در جهت شمال به جنوب، و ۴۶ متر ارتفاع دارد و ورودی اصلی آن در سمت شمال مجموعه قرار گرفته است. مهمانان با عبور از راهرویی که از زیر دریاچه می‌گذرد، وارد ساختمان می‌شوند. پوسته تیتانیومی این مرکز توسط یک پرده شیشه‌‌ای که در جهت شمال به جنوب قرار دارد، شکسته شده است و به تدریج از قسمت بالا به پایین گسترش می‌یابد.

این پرده شیشه‌ای در هنگام شب نمایی فوق‌العاده‌ای را ایجاد کرده و برش منحنی پوسته تیتانیوم در هنگام روشن شدن، یادآور پرده‌ای است که به عقب کشیده شده است؛ این پرده همچنین در هنگام روز فضای داخلی را مملو از نور می‌کند.

 

 

همان‌طور که اشاره شد، برای دسترسی بازدیدکنندگان از این مجموعه یک راهرو زیر آبی در نظر گرفته شده است که از زیر فضای سبز و دریاچه عبور می‌کند. یکی دیگر از جاذبه‌های جالب این مجموعه استفاده از سقف شیشه‌ای است که امکان عبور نور از آب را می‌دهد و از این طریق یک منظره زیبا و اثری ماندگار را به وجود می‌آورد.

نمای بیرونی این مرکز با ۱۸۰۰۰ صفحه تیتانیوم پوشیده شده است و برای ساخت لابی روباز وسیع این مجموعه و یکی از طبقات آن از سنگ‌های متعلق به ۱۰ منطقه مختلف در چین استفاده شده است. همچنین، دیوارهای داخلی این مرکز ملی از هزاران پانل از جنس چوب اقاقیای بنفش برزیلی ساخته شده است.

 

 

محل قرارگیری مرکز ملی هنرهای نمایشی

این ساختمان مانند یک جزیره در وسط یک دریاچه مصنوعی با وسعت ۳۵۵۰۰ متر مربع واقع شده است. در اطراف دریاچه، یک حلقه سبز به وسعت ۳۹۰۰۰ متر مربع برای جدا کردن بنا از سر و صدای شهر تعبیه شده است.

دروازه شمالی NCPA، به‌ عنوان ورودی اصلی عمل می‌کند. این مرکز به میدان تیانانمن (Tiananmen) بسیار نزدیک است. پل آندریو تأیید کرد که اگر چه معماری باستانی و سنتی چین با ارزش است، اما از سوی دیگر پکن نیز به‌ عنوان پایتخت کشور و شهر بین المللی باید به معماری مدرن نیز اهمیت دهد. وی سعی کرد با گنجاندن دریاچه و یک حلقه سبز برای تکمیل معماری باستانی از کنتراست بیش از حد و نامطلوب جلوگیری کند.

معرفی بخش‌های داخلی

در داخل این مجموعه سه سالن اصلی وجود دارد که شامل موارد زیر است:

سالن اپرا که برای اپرا، رقص‌های ورزشی و هنری از آن استفاده می‌شود و دارای ظرفیت ۲،۴۱۶ صندلی است.

منبع: https://sakhtemanonline.com/

 

 

Environment-friendly-building-materials02

معرفی ۵ متریال ساختمانی دوستدار محیط‌ زیست

معرفی ۵ متریال ساختمانی دوستدار محیط‌ زیست

اگر تلاش می ­کنید هنگام ساخت خانۀ خود از مصالح سازگار با محیط­ زیست استفاده کنید ممکن است تصور کنید هیچ راهی برای مقابله با انتشار گاز کربن و محدود کردن منابع آن وجود ندارد؛ اما اگر در انتخاب مصالح دقت کنید می­ توانید خانه ­ای کاملاً سازگار با محیط زیست بسازید.

در این بخش به معرفی ۵ متریال دوستدار محیط­ زیست خواهیم پرداخت:

بامبو

بامبو ماده­ای ساختمانی است که سازگاری فوق­العاده ­ای با محیط­ زیست دارد و برای انواع کارهای ساختمانی و در قسمت­ های مختلف ساختمان کاربرد دارد. اینکه شما تمام ساختمان خود را با بامبو بسازید (این کار در چین انجام شده است) و یا در بخش ­هایی از آن از بامبو استفاده کنید بسته به تصمیم شما دارد؛ اما مطمئن باشید از این کار راضی خواهید بود.

یکی از مزیت­ های چوب بامبو آن است که درخت آن سرعت رشد بالایی دارد و به‌سرعت در طبیعت جایگزین می ­شود، ضمن آنکه این درخت در مناطق مختلف رشد می­کند و همین نکته سبب می­ شود تا نیازی به واردات این ماده نباشد.

 

 

چوب ­های بازسازی­ شده

اگر چوب مادۀ اصلی در ساختمان شماست، بهتر است از چوب ­های بازسازی ­شده استفاده کنید تا از چوب ­های تازۀ درختان که باعث قطع بیشتر آن­ها می ­شود. این چوب­ ها از تخریب سازه­ ها و محصولات چوبی به دست می ­آید که نوعی بازیافت محسوب شده و سبب می­ شود این چوب­ ها دوباره به چرخۀ مصرف بازگشته و مانع از قطع درختان شوند.

فلزات بازیافتی

استخراج از معادن تأثیرات منفی بسیاری ازجمله آلودگی خاک، اختلالات زیست‌ محیطی و… دارند؛ اما خوشبختانه بسیاری از فلزات به‌ آسانی قابل بازیافت بوده و امکان استفادۀ مجدد را دارند. از این رو نیازی به مخالفت با صنعت معدن وجود نیز ندارد.

در میان فلزات آهن، آلومینیوم و مس سه فلز پرکاربرد هستند که به ­راحتی قابلیت بازیافت دارند؛ به این معنی که شما می­ توانید با خیال آسوده از آن­ها در طراحی ساختمان خود استفاده کنید.

سنگ­ های طبیعی

سنگ یک مادۀ ساختمانی طبیعی است که می­ تواند جایگزین برخی فلزات، شیشه و پلاستیک شود که موجب آلودگی محیط­ زیست می­ شوند؛ ضمن آنکه سنگ قابل بازیافت است و امکان استفادۀ مجدد را دارد و همین موضوع سبب می ­شود که سنگ گزینۀ مناسبی برای ساختمان باشد.

پشم گوسفند

هنگام تهیۀ عایق برای ساختمان، استفاده از یک متریال دوستدار محیط ­زیست مانند پشم گوسفند انتخاب بسیار مناسبی خواهد بود. این ماده علاوه بر آنکه کاملاً طبیعی بوده و به محیط ­زیست آسیب نمی ­زند، بسیار مقاوم است و به‌ سرعت جایگزین می­ شود.

از طرفی این مادۀ طبیعی ازلحاظ خواص و قدرت عایق کردن در مقایسه با مواد دست­ ساز بشر عملکرد بهتری دارد. به‌عنوان مثال پشم گوسفند نسبت به پشم‌ شیشه و عایق­ های معدنی ضخامت بیشتری دارد و در راستای تولید آن انرژی کمتری مصرف می­ شود.

 

منبع: https://sakhtemanonline.com/